Art Scene China - Contemporary Chinese Art
Figurative Chinese Art


Cao Weihong Du Xinjian Hao Shiming Hung Liu Li Jin
Liu Yan Morgan Pei Jing Wang Aiying Wang Xiaojin
Xue Jiye Ye Xin Zhang Jie Zhang Wei Zhong Biao
 
Zhou Weihua        
 

 


(c) Art Scene China Limited 1997-2007. All rights reserved.
Images of contemporary Chinese art on this website may not be
reproduced without prior permission of Art Scene China or the Chinese artists.