Art Scene China - Contemporary Chinese Art

Zheng Qian - BIOGRAPHY

portfolio | statement

Zheng Qian

1978
Born in Huang Shi, Hu Bei

2000
Graduated from Hubei Academy of Fine Arts, get Bachelor Degree

2000-2002
Teacher in Art Department of Hubei Normal University

2005
Graduated from Hubei Academy of Fine Arts, get Master Degree